Därför har vi en miljöpolicy

Perers Färskbrödsbagarn produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer skall visa vårt miljötänkande. Perers leverantörsbedömning skall präglas av vår miljöpolicy och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och dess produkter. Här går vi igenom vad som vägleder oss, och vad du som kund kan förvänta dig gällande vårt miljöansvar. Vi vägleds av kretsloppsprincipen, utbytesprincipen och försiktighetsprincipen. Nedan kan du läsa mer om dessa principer.

Perers Färskbrödsbagarn lägger stor vikt på miljöhänsyn

Perers Färskbrödsbagarns verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön. Detta gör vi genom att använda av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen. Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets miljöledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi vägleds av befintliga krav

Vi vägleds av tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av. Vi tar också ansvar för att miljökrav som ställs även uppfylls av leverantörer och i produkter. Detta utgör grunden för att vi ska kunna fastställa och följa upp övergripande miljömål, och förbättra miljöstandarden. Denna policy kräver en utveckling efter kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Kretsloppsprincipens fyra villkor, så påverkar den oss

Verksamheten skall utvecklas så att den inte bidrar till att jordens lager av ändliga resurser uttöms, eller att deras restprodukter sprids och tillåts öka i naturen.
Verksamheten ska utvecklas så att den inte bidrar till att långlivade, naturfrämmande, ämnen sprids eller tillåts öka i naturen.
Verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till att ekosystemens kapacitet och kvalitet bibehålls.
Verksamheten ska utvecklas så att energi- och resursanvändning blir så effektiv som möjligt.

Utbytesprincipen

En annan grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen. Den innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen, så fort sådan finns tillgängliga.

Försiktighetsprincipen

En tredje princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen. Denna syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort, utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.